Головна Освіта Перспективи навчання у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Фінанси і кредит»

Перспективи навчання у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Фінанси і кредит»

216
0

Львівський національний аграрний університетце сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною матеріальнотехнічною базою.  У ньому навчається понад 10 тисяч студентів на шести факультетах університету, де працюють відомі вчені, серед яких 57 докторів наук, професорів та понад 300 кандидатів наук, доцентів.  Успішно розвивається міжнародна співпраця із 22 закордонними навчальними закладами та науковими установами Англії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусії, Словаччини, Сирії, США та інших країн. ЛНАУ є складовою частиною європейського освітнього простору відповідно до вимог Болонської декларації. Форми навчання: денна; заочна;  дистанційна.  Типи освітньокваліфікаційних рівнів:  бакалавр; спеціаліст;  магістр.

Однією з передових спеціальностей економічного факультету являється спеціальність  «Фінанси і кредит». Кафедру фінансів і кредиту очолює професор, проректором з науковопедагогічної роботи, заслужений працівник освіти України Стефанія Михайлівна Онисько.  Професорськовикладацький склад кафедри налічує 15 кандидатів економічних наук. На кафедрі викладають 28 різних фінансових дисциплін,  які дають змогу студентам здійснити аналіз сучасного фінансового,  банківського та страхового ринку. Основною місією спеціальності «Фінанси і кредит» визначено забезпечення лідерства в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців для органів фінансової системи, Пенсійного фонду та фінансовокредитної сфери,  що реалізується шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та фаховості освіти,  наукових досліджень і виховання, інтеграції в європейське освітнє, наукове і економічне співтовариство.

Значну увагу викладачі кафедри приділяють якості проведення аудиторних занять.  Заняття проводять з використанням ділових ігор,  виконанням тестових завдань, проведенням дискусій,  круглих столів. Відповідно до вимог кредитномодульної системи організації процесу навчання важливу роль на кафедрі відводять комплексному використанню технічних засобів, зокрема діапроекційної та мультимедійної апаратури,  компютерів.  До послуг студентівнавчальнометодичний кабінет,  компютерний клас, які дозволяють засвоїти сучасні способи і прийоми ведення фінансової справи. Для глибшого сприйняття студентами навчальних дисциплін і засвоєння матеріалу викладачі застосовують методи навчання на основі дійсних прикладів, документів і компютерних програм, що запозичені з практичної діяльності підприємств, організацій та фінансових установ,  зокрема,  банків.  Усе це робить навчальний процес цікавим і дозволяє практично закріплювати отримані знання.

Перспективною формою співробітництва для  навчального процесу є функціонування філій  кафедри фінансів на базі фінансових інституцій, організацій, підприємств. Заняття на філіях, один з методів навчання,  що дозволяє закріпити теоретичні знання,  сформувати професійні вміння, виховати потреби системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування. Створені філії кафедри слугують для проведення переддипломної практики,  підвищення професійної підготовки студентів,  у відповідності зі Законом України «Про вищу освіту».

Випускники кафедри за спеціальністю «Фінанси і кредит» задовольняють потреби фінансової системи України у компетентних спеціалістах, які працюють у державних органах владив управліннях та відділах контрольноревізійної служби, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації,  Управлінні Міністерства фінансів,  Національного та комерційних банків, митниці,  фінансових службах та державних, колективних і приватних підприємствах. Частина студентів спеціальності «Фінанси і креди» після проходження практики у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини,  Франції,  Данії набуває світового досвіду у веденні бізнесу, який в майбутньому реалізує в Україні.

Для забезпечення лідерства,  професорськовикладацький склад кафедри на ринку підготовки фінансових фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» постійно моніторить і прогнозує ситуацію на фінансовому ринку спеціалістів та вносить зміни в підготовку студентів відповідно до попиту на ринку та активно залучає до участі в навчальновиховному процесі потенційних роботодавців.   

Завжди існував вислів,  що успіху досягає тільки той,  хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому варто твердити,  що кафедра "фінансів та кредиту"  тісно працює в напрямку створення належних умов для своїх студентів,  слугує джерелом  ексклюзивної інформації,  незамінним порадником та консультантом,  відкриваючи вікно у широкий світ знань.  Така практична діяльністьдобрий плацдарм,  старт у професійному житті.