Головна Право Поліцейські Львівщини закликають громадян повідомляти про заклади, у яких надаються послуги у...

Поліцейські Львівщини закликають громадян повідомляти про заклади, у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу

90
0
Ìîëîäîé ÷åëîâåê èãðàåò íà àâòîìàòå â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 6 ìàðòà 2008 ã.  ýòîò äåíü ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà èãðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ íà ñîîòâåòñòâèå èõ ðàáîòû äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Èãðàëüíûå çàâåäåíèÿ ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû. ×àùå âñåãî ó âëàäåëüöåâ âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ íàëè÷èåì íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé, ñëó÷àåòñÿ ñàìîâîëüíîå ñòðîèòåëüñòâî èãðàëüíûõ îáúåêòîâ. ×àñòî àâòîìàòû ðàçìåùåíû áëèæå 150 ìåòðîâ îò øêîë, äåòñàäîâ è â äðóãèõ íåðàçðåøåííûõ ìåñòàõ. Ê ó÷àñòèþ â èãðàõ ÷àñòî äîïóñêàþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå çàêîííîñòè èãðàëüíîãî áèçíåñà íàïðàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íà åãî áëàãîóñòðîéñòâî, à íå íà áîðüáó ñ íèì. Ãîðîäñêàÿ âëàñòü èùåò ïóòè ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îäíèì èç âàðèàíòîâ êîòîðîé ìîæåò áûòü ñòðîèòåëüñòâî ñâîåîáðàçíîãî «Ëàñ-Âåãàñà» çà ïðåäåëàìè Êèåâà, ãäå ñîñðåäîòî÷àòñÿ èãðàëüíûå çàâåäåíèÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íåçàêîííî äåéñòâóþùèõ èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ è òîòàëèçàòîðîâ ïðèõîäèòñÿ íà ìåñòà âáëèçè áîëüøèõ òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ñ öåëüþ áûñòðîãî âûÿâëåíèÿ è ñâîåâðåìåííîé ëèêâèäàöèè íàðóøåíèé, ÊÌÄÀ ñîçäàëà ñïåöèàëüíûå ãðóïïû ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè, óïðàâëåíèé ÌÂÄ è Ì×Ñ, èíñïåêöèè Ãîñýíåðãîíàäçîðà è ò.ï., êîòîðûå ñîòðóäíè÷àþò ñî ñòîëè÷íîé ïðîêóðàòóðîé. Áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 1640 ðåéäîâ ïî ïðîâåðêå èãîðíûõ çàâåäåíèé íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 689 èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ äåìîíòèðîâàíû, 1641 îïëîìáèðîâàí è ñîñòàâëåíû íà íàðóøèòåëåé 234 ïðîòîêîëà. Ôîòî Äìèòðèÿ Êóïðèÿíà / ÓÍÈÀÍ

Зголошуватися можна на оперативну лінію 102, або у будь-який інший зручний спосіб – правоохоронці реагуватимуть на такі повідомлення негайно.

Наразі поліція Львівщини проводить відпрацювання та вживає усіх заходів для припинення роботи гральних закладів на території Львова та області.

Відділ комунікації поліції Львівської області